Hotline +49 4608 97 165-0

Forretningsbetingelser

§ 1 Tilbyder, anvendelsesområde

(1) Ejeren af Internetshop scandinavian-park.com
Scandinavian Park Petersen KG
Scandinavian Park 13
D-24983 Handewitt
- efterfølgende benævnt: Ejer -

(2) For de i denne internet-shop indgåede retsforhold mellem Ejeren og dennes kunder gælder udelukkende de følgende almindelige forretningsbetingelser:

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Præsentationen af varerne i Internet-shoppen udgør ikke et bindende tilbud fra ejeren til indgåelse af en købskontrakt. Kunden er her blot opfordret til at give et tilbud via en bestilling. Alle vare-præsentationer er uforbindligt fritblivende og gælder kun, sålænge forråd haves.

(2) Via afgivelse af bestillingen i internet-shoppen afgiver kunden et forpligtende tilbud på indgåelse af en købskontrakt på de i varekurven indeholdte varer.

(3) Ejeren indgå alene kontraktlige forhold med myndige kunder. Kunden forsikrer med sin bestilling, at vedkommende er mindst 18 år gammel. Endvidere forsikrer denne, at oplysningerne vedrørende alder og navn og adresse er korrekte og at vedkommende ligeledes er ansvarlig for, at kun denne selv eller en til modtagelsen af bemyndiget person er modtager af vareleveringen. Skulle en ikke-myndig person afgive en bestilling under angivelse af falske oplysninger eller uden tilladelse af den ansvarlige myndighedsperson, vil Ejeren anfægte kontrakterklæringen med henvisning til svig (§ 123 BGB, civilretten). Ejeren forbeholder sig retten til at gøre alle påbeløbne omkostninger gældende over for ordregiveren

(4) Ejeren bekræfter modtagelsen af bestillingen via en bekræftende svar-mail. Denne bestillingsbekræftelse er dog ikke udtryk for en accept af kontrakttilbuddet fra Ejers side. Den tjener alene til oplysning over for kunden, at bestillingen er indgået hos Ejeren.

(5) Erklæringen vedrørende accept af kontrakttilbuddet følger først med forsendelseserklæringen eller ved udleveringen af varen til kunden

§ 3 Forsendelsesområde, forsendelsesomkostninger

(1) Ejeren sender varer ikke ud. Det er kun til Selvahfhentning

§ 4 Betalingsoptioner, tilbagebetalinger

(1) Kunden betaler ved afhentningen vi kontant eller kort.

§ 5 Mangelansvar

(1) Kundens rettigheder med henblik på ansvar for mangler gælder efter de almindelige lovregler, såfremt andet ikke er fastsat i det følgende. For krav fra kundens side over for ejeren om skadeserstatning gælder regelsættet i § 6 i disse „Almindelige Forretningsbetingelser“.

(2) Forældelsesfristen for mangelsbeføjelser over for kunden er hos forbrugeren af nyproducerede varer 2 år, ved brugte produkter 1 år. Over for næringsdrivende er forældelsesfristen ved nyproducerede og ved brugte varer 1 år.

(3) Den foran stående forkortelse af forældelsesfristerne gælder ikke for kundens skadeserstatningskrav på grund af skader på liv, legeme eller sundhed samt skadeserstatningskrav pga. brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er sådanne, som er nødvendige til opfyldelse af formålet for kontrakten, f.eks. skal Ejeren overdrage varen uden materielle eller retlige fejl og overdrage ejendommen til denne. Den foran anførte forkortelse af forældelsesfristen gælder ligeledes ikke med henblik på krav om skadeserstaning, som måtte følge af en forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse hos Ejeren, dennes legale repræsentant eller dennes medhjælpere. Ligeledes er regreskrav efter § 478 BGB udelukket fra forkortelsen af forældelsesfristen over for næringsdrivende.

§ 6 Ansvarsfrihed

(1) Skadeserstatningskrav på kundens side er udelukket, for så vidt andet i det følgende ikke er fastlagt. Den foranstående ansvarsfrihed gælder også for Ejerens legale repræsentant eller for medhjælpere, såfremt kunden gør krav gældende over for disse.

(2) Undtaget fra den under pkt. 1 bestemte ansvarsfrihed er skadeserstaningskrav på grund af skader på liv, legeme eller sundhed og skadeserstaningskrav pga. brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser (§ 3, afsnit 3)

(3) Retsregler i produktansvarlighedsloven („Produkthaftungsgesetz“, ProdHaftG) forbliver uberørt heraf.

§ 7 Retsvalg, værneting

(1) Forbundsrepublikken Tysklands retsregler finder anvendelse på de kontraktlige relationer mellem Ejeren og kunden. Udelukket fra dette retsvalg er de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesregler i det land, hvor kunden sædvanligvis har sin bopæl. Anvendelsen af FN-køberetten er udelukket.

(2) Værneting for alle retstvister vedrørende kontraktforholdet mellem kunden og Ejeren er Ejerens hjemsted, såfremt det ved kunden drejer sig om en købmand, en offfentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særejendom/-formue.

§ 8 Ugyldighedsbestemmelse

Skulle én bestemmelse i disse Almindelige Forretningsbetingelser være uvirksom, er de øvrige bestemmelsers virksomhed uberørt heraf.

Scandinavian Park